Zverejnené zmluvy

  1. Zmluva o poskytnutí dotácií 2014
  2.  Zmluva o poskytnutí dotácií 2015
  3. Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
  4. Zmluva o poskytnutí dotáciíí 2019
  5. Výročná správa 2018
  6. Výročná správa 2019
  7. Dodatok č.1 – Zmluve o poskytnutí dotácie
  8. Zmluva o poskytnuti dotácie 2020

Zverejnené faktúry

Objednávky

Profil verejného obstarávateľa

Výzva na predkladanie cenových: Dotlač propagačných materiálov

Na základe propagácie regiónu Orava, Klaster Orava o.o.c.r. plánujeme dotlač propagačných materiálov. Prosím Vás o cenovú ponuku na tlač materiálov.

Bližšiu špecifikáciu predmetu zákazky nájdete vo výzve na predkladanie ponúk pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky, ktorú Vám nájdete v dolu priloženom súbore.

PDF súbor: Výzva na predloženie cenovej ponuky